Klachtenprocedure en meldcode

Home / Informatie / Klachtenprocedure en meldcode

Klachtenprocedure en meldcode

Op deze pagina leest u wat u kunt doen in geval van een klacht. Ook vindt u wat de meldcode is bij (en vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Klachtenprocedure

Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Voor de Prins Hendrikschool is dat niet anders. U bent altijd welkom om deze punten te bespreken. Samen streven we naar een goede oplossing. Wanneer er een klacht is over het functioneren van een leerkracht, bespreekt u het dan eerst met de betreffende leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u terecht bij de directeur, MR, vertrouwenspersoon, of klachtencommissie.

Niveau 1

  • Zorgen of klachten over voorvallen in de groep bespreekt u met de groepsleerkracht.
  • Zorgen over leerprestaties van uw kind bespreekt u met de groepsleerkracht.
  • Zorgen of klachten over algemene schoolzaken horen bij de directeur.
  • Wanneer het gesprek met de leerkracht niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u bij de directeur terecht.
  • Wanneer het gesprek met de directeur niet naar tevredenheid is verlopen, kunt u bij het directeur bestuurder terecht.

In verreweg de meeste gevallen vragen wij u dus eerst de groepsleerkracht aan te spreken, daarna de directeur of intern begeleider en dan de bestuurder.

Niveau 2 en 3

Mocht de behandeling van de klacht niet voldoende zijn of is de klacht van dien aard dat u niet weet waar u er mee naar toe moet, dan heeft onze school:

  • Een interne vertrouwenspersoon. Hij of zij hoort uw klacht aan en kan u vertellen waar u met uw klacht het beste terecht kunt. In de schoolgids staat wie dat is.
  • Een externe vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke persoon zoekt samen met de betrokkenen naar een oplossing. Ook kan hij of zij de klacht doorverwijzen naar de klachtencommissie. In de schoolgids staat wie dat is.
  • De klachtencommissie. SCBOLL is aangesloten bij de onderwijs geschillen commissie. Dat is een landelijk werkende onafhankelijke klachtencommissie.

Volgens wettelijk voorschrift beschikken alle besturen over een klachtenregeling. Dit document vindt u onderaan deze pagina.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Helaas komt het ook voor dat kinderen in een moeilijke situatie zitten, waarbij sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of huiselijk geweld. Voor dit soort situaties geldt de landelijke meldcode. Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid: https://www.vooreenveiligthuis.nl/.

Klachtenregeling:

klachtenregeling SCBOLL april 2022