Vakanties en verlof

Home / Informatie / Vakanties en verlof

Schoolvakanties 2020 – 2021

Herfstvakantie 19-10-2020    t/m        23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020    t/m        01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021    t/m        26-02-2021
Goede Vrijdag 02-04-2021
Meivakantie 26-04-2021    t/m        07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021    t/m        14-05-2021
Tweede Pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 19-07-2021    t/m        27-08-2021

Studiedagen (alle kinderen zijn vrij):

22 september 2020        8 oktober 2020

2 november 2020          19 februari 2021

6 april 2021                     24 juni 2021

25 juni 2021                    16 juli 2021

Bijzonder verlof onder schooltijd

Er zijn maar weinig geldige redenen die kinderen buiten de schoolvakanties extra verlof toestaan. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: bepaalde familieaangelegenheden en beroepsmatig buiten het vakantierooster vakantie moeten opnemen (als het gaat om de enige vakantie per jaar). U kunt dit formulier bij de leerkracht van uw kind of de directeur van de school krijgen. Voor verlof langer dan 10 dagen wendt u zich tot de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Lochem.

1. Verlof voor religieuze feestdagen.

Wanneer uw kind ‘plichten moet vervullen voor zijn/haar religie of levensovertuiging’ kan het hiervoor vrij krijgen onder de volgende voorwaarden:

–         Per religieuze feestdag kan één vrije dag worden gegeven door de directeur van de school.
–         Een aanvraag voor extra vrije dagen om een religieus feest in het thuisland te vieren wordt door de directeur van de school afgewezen; vrije dagen zijn alleen toegestaan voor de religieuze feestdag zelf, de rest zou extra vakantie zijn.
–         Afwezigheid van school voor een religieuze feestdag wordt minstens twee dagen van tevoren door één van de ouders schriftelijk aan de directeur van de school gemeld.

2. Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden”.

Hieronder vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling(e) liggen. Voor bepaalde omstandigheden is het mogelijk om vrij te vragen. Hierbij kunt u denken aan:

–         Een verhuizing van het gezin. (maximaal 1 dag)
–         Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tweede t/m derde graad. (één of  maximaal twee dagen, afhankelijk of dit huwelijk plaats vindt in of buiten de woonplaats van de leerling)
–         12½-25-40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders. (maximaal 1 dag)
–         Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad. (periode in overleg met de directeur)
–         Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad. (maximaal 4 dagen)
–         Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad. (maximaal 2 dagen)
–         Andere belangrijke redenen, ter beoordeling aan de directeur, dit geldt niet voor vakantieverlof.

U moet een aanvraag voor verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’ bij voorkeur 4 weken van te voren indienen. Als dit niet mogelijk is moet uiterlijk 2 dagen na het ontstaan van de reden voor verlof de aanvraag bij de schoolleiding zijn.

3. Op vakantie  buiten de schoolvakanties.

Voor vakantie onder schooltijd wordt alleen in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven. Een uitzondering kan zijn wanneer uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan door het beroep van één van de ouders. In dat geval mag de directeur uw kind eenmaal per schooljaar vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie mogelijk is. Het moet gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring voegen waaruit de specifieke aard van het beroep van de ouder blijkt.

De leerplichtwet kent geen snipperdagen om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan of files voor te zijn. De leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie van onderstaande voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

1.     Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
2.     Als er gedurende het schooljaar geen enkele mogelijkheid is om met het gezin 2 weken aaneengesloten met vakantie te gaan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. Een werkgeversverklaring moet hierbij overlegd worden.
3.     Het merendeel van het inkomen slechts in de periode waarin verlof wordt gevraagd, verdiend kan worden.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier voor verlof buiten schoolvakanties is verkrijgbaar bij de directeur van de school. Bij de directeur levert u de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, ook weer in.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Lochem. In de meeste gevallen laat deze zich door de schoolleiding adviseren alvorens een besluit te nemen.
Vaak is er sprake van een medische of sociale indicatie. Een verklaring van een arts of sociale instantie waaruit blijkt dat verlof nodig is, is dan noodzakelijk.

Geen toestemming, toch weg?

Wanneer u geen toestemming hebt voor extra verlof voor uw kinderen en u houdt uw kinderen toch van school, dan is de directeur van de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. De leerplichtambtenaar zal u in dat geval oproepen en kan ertoe besluiten proces verbaal op te maken.