Kangoeroeklas

Home / Ons onderwijs / Kangoeroeklas

Kangoeroeklas

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben wij op de Prins Hendrikschool een klas om meer- en hoogbegaafde kinderen te leren leren. Vorig jaar noemden we het de ltl-klas, maar vanaf dit jaar noemen we het de kangoeroeklas. Dit hebben we veranderd, omdat het beter klinkt en de sprongen van een kangoeroe passen bij de grote leersprongen die deze kinderen kunnen maken.

De kangoeroeklas is nodig, omdat we bij deze kinderen te weinig kunnen voldoen aan hun onderwijsbehoeften als we ze alleen in hun eigen klas onderwijs aanbieden. Met de combinatie reguliere klas en kangoeroeklas hopen we de kinderen hiermee wel te bieden wat ze nodig hebben. Naast dat ze hier contact hebben met peers (andere kinderen die ook makkelijk leren), werken we aan de volgende leerdoelen:

Executieve vaardigheden

werkgeheugen
planning-prioriteit
organisatie
timemanagement
metacognitie
emotieregulatie
respons-inhibitie
volgehouden aandacht
taakinitiatie
doelgericht gedrag
flexibiliteit

Overexcitabilities

emotionele gevoeligheid
intellectuele gevoeligheid
imaginaire gevoeligheid
zintuigelijke gevoeligheid
psychomotorische gevoeligheid.

Levensattitude

emotionele vaardigheden
sociale vaardigheden
growth mindset
faalangst reductie
gezond perfectionisme
interne locus of control
hulp vragen
omgaan met anders voelen en anders denken.

Bloom hogere orde denkvaardigheden

Analyseren
Evalueren
Creëren

Doelen en vaardighedenlijst

Leren leren
Leren denken
Leren leven

Succesvolle intelligentie

Analytische denken
Creatief denken
Praktisch denken

Het is belangrijk om aan deze kennis en vaardigheden te werken, want ieder kind heeft deze vroeg of laat nodig. Soms is dit in de bovenbouw van het basisonderwijs, maar vaak pas op de middelbare school of het vervolgonderwijs. Er is dan de kans dat ze vast gaan lopen en van school gaan zonder diploma, terwijl ze de capaciteiten hiervoor wel bezitten. Door preventief hiermee aan de slag te gaan, hopen we dit soort problemen te voorkomen.

Het wil niet zeggen dat ieder kind met hoge scores naar de kangoeroeklas gaat en een kind met lage of gemiddelde scores niet. Wij kijken van welke kinderen wij het nodig vinden dat ze deelnemen aan de kangoeroeklas. De beoordelingscriteria die wij meenemen in onze overweging zijn:

  • De leerling zit in groep 5-8.
  • De leerling is getest HB of er is een vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid.
  • De leerling behaalt I- en/of II-scores bij begrijpend lezen en rekenen.
  • De leerling behaalt >80% op methodetoetsen rekenen en begrijpend lezen.
  • De leerling bezit de volgende eigenschappen: een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, een hoge mate van gevoeligheid, perfectionisme, groot rechtvaardigheidsgevoel, een kritische instelling, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en autonomie.