Stichting en GMR

Home / Ons onderwijs / Stichting en GMR

Prins Hendrikschool en SCBOLL

De Prins Hendrikschool valt met twee andere scholen onder de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren (SCBOLL). Als ouder heeft u vooral te maken met de leerkracht van uw kind. Het team en de directie bepalen de dagelijkse gang van zaken op school, maar ook anderen zorgen ervoor dat de school goed functioneert. Verder zijn er wettelijk verplichte medezeggenschapsraden. Voor de drie scholen samen is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor zaken die alleen de Prins Hendrikschool betreffen, is de medezeggenschapsraad (MR) van de school aan zet.

SCBOLL: overkoepelende stichting en toezichthoudend bestuur

De Prins Hendrikschool is onderdeel van de Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren (SCBOLL). De SCBOLL-scholen verzorgen inspirerend en waardengericht onderwijs voor circa 400 leerlingen. Door SCBOLL kunnen scholen extra projecten doen. Alles met maar één doel, één belang: de ontwikkeling van uw kind.

SCBOLL staat voor financieel stabiele scholen met een duidelijke eigen identiteit. De stichting (of voorlopers hiervan) bestaat al 100 jaar en faciliteert drie basisscholen:

  • De Prins Hendrikschool in Lochem
  • De Prins Willem Alexanderschool in Laren
  • School De Rank in Lochem

De stichting gaat over de hoofdlijnen van het schoolbeleid en staat onder leiding van de directeur-bestuurder (mevrouw Jacqueline Huijsmans). De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schooldirecteur. Voor de Prins Hendrikschool is dat directeur Sietske Brouwer en adjunct-directeur Esther van den Berg.

Lees meer over de stichting op www.scboll.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn de drie scholen elk vertegenwoordigd door twee leden:

  • een ouder
  • en een leerkracht.

De GMR is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de stichting.

  • De GMR oordeelt over de beleidsvoorstellen van de stichting/directeur-bestuurder. Zij heeft daarvoor een informatie-, advies-, instemmings-, en initiatiefrecht.
  • De GMR evalueert beleid van de stichting. Zij mag zich uitspreken over de onderwerpen die twee of drie scholen betreffen.

De GMR komt minimaal zes keer per jaar bijeen. De directeur-bestuurder van de stichting neemt deel aan de vergaderingen van de GMR, de schooldirecteuren nemen deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad (MR) op de eigen school. Onderwerpen die over een enkele school gaan, komen aan de orde in de MR van die school.