Privacy policy

Home / Privacy policy

Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren, gevestigd aan Curieplein 21, 7242 KH, Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://scboll.nl
Curieplein 21
7242 KH  Lochem
0573 – 25 25 75

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Christelijk Basisonderwijs Lochem Laren, Curieplein 21, 7242 KH, Lochem

Datum: 24 april 2018 

Inleiding

SCBOLL verwerkt persoonsgegevens van de leerlingen die bij haar staan ingeschreven voor de uitoefening van haar taak als onderwijsinstelling. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij met deze gegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Wanneer u uw kind aanmeldt bij een van onze scholen, vragen wij u om enkele persoonsgegevens te geven.  Deze gegevens slaan we op in ons LeerlingAdministratieSysteem (LAS). U kunt daarbij denken aan uw naam, uw adres, de naam van uw kind(eren). Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden zonder uw toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn gezien onze wettelijke taak. Bijvoorbeeld bij een leerplichtmelding en naar de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs (DUO).

Ben u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Indien u uw kind aanmeldt voor onderwijs op een van onze scholen, bent u verplicht om enkele gegevens te verstrekken over uw kind en de verantwoordelijke verzorgers/ouders. Wij beschouwen deze informatie als vertrouwelijke informatie.

Gegevens verzameld bij anderen?

Wij verwerken geen gegevens die we opvragen bij andere instellingen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

De juridisch verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is de directeur bestuurder.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming?

De directeur bestuurder is verantwoordelijk voor het beschermen van de gegevensverwerking.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij registreren uw naam, de naam van uw kind(eren), uw adres en telefoonnummer, de geboortedatum en geboorteplaats van de kinderen die bij ons zijn ingeschreven. Wij registreren geen gegevens over medische situaties, geloof of anderszins. Wij registeren informatie over allergieën en medicijnen indien dat noodzakelijk is.

Indien u ons een mail stuurt om een vraag te stellen, bewaren wij deze mail zolang als nodig voor de beantwoording. Daarna wordt de mail verwijderd.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek aan onze website verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet verkocht aan derden. Ook gebruiken we geen social media plugin’s. SCBOLL gebruikt alleen technische en functionele cookies die zorgen voor een goede werking van de websites.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de gegevens over onze leerlingen ten hoeve van de uitvoering van het onderwijs en ook om met u in contact te treden met informatie over uw kind(eren).

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Onze stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen we de gegevens met andere partijen?

We delen de gegevens over uw kind wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, met andere overheidsorganisaties. U kunt hierbij denken aan instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van wettelijke taken op het gebied van jeugd zoals leerplicht.

Wij delen de NAW informatie over uw kind met de dienstverlener die de geautomatiseerde leerlingenadministratie verzorgt. Met deze dienstverlener is een verwerkingsovereenkomst opgesteld.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Uw gegevens worden niet buiten de EU gebracht.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

SCBOLL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact met ons op via info@scboll.nl

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens maximaal twee jaar nadat uw kind bij ons van school is gegaan.

Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u registreren, door te sturen naar een andere organisatie. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, doorsturen of bezwaar richten aan info@scboll.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door u is gedaan, vragen wij altijd een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Wij doen dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris via het emailadres info@scboll.nl